Zhang Xianliang: L'amour infini ne demande qu'à aimer sans rien demcitation Zhang Xianliang


L'amour infini ne demande qu'à aimer sans rien demander en retour.

Zhang Xianliang

Plus de citations de Zhang Xianliang

0


0

0